قسمت سوم

ب: مسائل فنّی و اجرایی:

تعاریف:

قبل از وارد شدن به این مبحث لازم است که چند تعریف اصلی آورده شود که بعدا از آن ها استفاده زیادی خواهد گردید:

 1 -  تجهیز و نوسازی:

 تجهیز و نوسازی به عنوان بخشی از عمران ناحیه ای، عملیاتی است که با تغییر چهره زمین تحت چهار پروژه، بلوک بندی و تسطیح، احداث جاده بین مزارع، ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی، احداث تأسیسات مورد نیاز نظیر پل ها، زیرگذرها، دریچه ها، مقسم آب و شیب شکن.

 2 کرت یا واحد زراعی:

 به کوچک ترین واحد زراعی مستقل از نظر آبیاری و زهکشی که به وسیله مرزها یا پشته ها از یکدیگر جدا شده باشند، کرت یا واحد زراعی می گویند.

 3 قطعه زراعی:

به مجموعه ای از کرت ها یا واحدهای زراعی گفته می شود که در شرایط آبیاری و زهکشی مشابه ای قرار داشته و به صورت ردیف قرار گرفته و به وسیله جاده های فرعی طولی و عرضی  محصور شده باشند. یک قطعه معمولا 6 5 هکتار وسعت داشته و شامل15 10 کرت بوده و توسط زهکش از یکدیگر جدا می شوند.

 4 بلوک زراعی:

مجموعه دو قطعه زراعی مجاور هم که به وسیله یک کانال زهکشی از هم جدا شده باشند، بلوک گفته می شود. هربلوک زراعی توسط جاده های بین مزارع از چهار طرف احاطه می شود. بلوک زراعی واحد مدیریت هماهنگ و یکنواخت آبیاری است.

 

با تشکر فراوان دهیار ایراج

/ 1 نظر / 22 بازدید

آفرینبه شما دهیارفعال ووظیفه شناس.